På norsk side er mange ulike aktører involvert i arbeidet med Handlingsplanen for atomsaker. Innen det offentlige strekker engasjementet seg fra høyeste politiske nivå til regionale myndigheter. I tillegg gir organisasjoner og stiftelser viktige bidrag i arbeidet. Også flere norske industribedrifter er involvert. Norge gir viktige bidrag til løsning av atomsikkerhetsproblemene i Nordvest-Russland. Omfanget av problemene er imidlertid så stort at effektive og tilstrekkelige løsninger bare er mulig innenfor et bredt internasjonalt engasjement. Derfor er det fra norsk side lagt stor vekt på å bidra til at også andre land engasjerer seg. Det brede internasjonale engasjement som nå vokser frem for å bistå Russland i arbeidet med å løse atomutfordringene i nord innebærer at en viktig målsetting for Norge er nådd. Dette reduserer imidlertid ikke behovet for fortsatt aktiv norsk innsats også i årene som kommer. Norske interesser kan bli sterkt berørt av de prioriteringer som gjøres av andre land og organisasjoner og av de løsninger som velges. Derfor må Norge bruke kompetansen på området til å påvirke det internasjonale atomsikkerhetssamarbeidet i riktig retning. Dette fordrer aktiv deltakelse i alle internasjonale fora der atomsikkerhet drøftes og et fortsatt nært samarbeid med alle berørte russiske tilsyns- og forvaltningsmyndigheter. Også nære bilaterale forbindelser med sentrale vestlige land vil være et viktig ledd i påvirkningsarbeidet. Dette er ikke mulig uten at Norge også er med som en betydelig økonomisk bidragsyter.