Internasjonale samarbeidsfora
Til forside aktører


Multilaterale fora som er særlig viktig for atomsikkerhetssamarbeidet i Nordvest-Russland er:

CEG (Contact Expert Group): CEG er et kontaktforum for myndighetsrepresentanter, faglig ekspertise, problemeiere og kommersielle selskaper. Formålet med CEG er å bidra til økt oppmerksomhet og fremme internasjonalt samarbeid om utfordringene knyttet til radioaktivt avfall og brukt kjernebrensel i Russland. Det legges vekt på informasjonsutveksling, identifisering av samarbeidspartnere, rådgivning og prosjektsamarbeid.
http://www.iaea.or.at/worldatom/Programmes/CEG/index.html

AMEC (Arctic Military Environmental Co-operation): AMEC-samarbeidet ble opprettet i 1996, da forsvarsministrene i Norge, Russland og USA undertegnet en felles erklæring om forsvarsrelatert miljøvernsamarbeid i Arktis. Storbritannia ble medlem i 2003. De prioriterte prosjekter til nå har vært håndtering og sikrere transport og lagring av brukt kjernebrensel og fast radioaktivt avfall, samt bedre strålingssikkerhet. AMEC spiller en viktig rolle i å engasjere russiske militære myndigheter i atomsikkerhetssamarbeidet.
http://www.mil.no/felles/ffi/amec/start/;jsessionid=I4APKBN5NOTSJFOUN3NCFEQ?_requestid=680827

Internasjonale fond: Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD) administrerer ulike fond som blant annet skal bidra til bedret sikkerhet ved de eldste og farligste kjernekraftreaktorene i de tidligere sovjetrepublikkene. Norge har bidratt med midler til atomsikkerhetsfondet, Tsjernobylfondet, Ignalinafondet og til bygging av beskyttelse rundt den ødelagte reaktoren  på atomkraftverket i Tsjernobyl.
http://www.ebrd.com

NDEP (Nordlig dimensjons miljøpartnerskap): NDEP springer ut av EUs handlingsplan for den nordlige dimensjonen. Et eget fond – NDEP Support Fund – ble etablert i 2001 for å koordinere miljøinnsatsen innenfor den nordlige dimensjon. Fondet har to programmer, et for miljøtiltak og et for atomsikkerhetstiltak. EBRD forvalter fondets midler og leder prosjektarbeidet. Norge har meldt inn midler som er øremerket atomsikkerhetstiltak og har sete både i fondets øverste beslutningsorgan og i den operative komité for atomsaker.
http://europa.eu.int/comm/external_relations/north_dim/ndep/

G8-landenes globale partnerskap mot spredning av masseødeleggelsesvåpen og –materiale: På toppmøte i Canada i 2002 etablerte G8-landene et globalt partnerskap mot spredning av masseødeleggelsesvåpen og -materiale. Partnerskapet har som mål å reise 20 mrd. dollar for tiltak over de neste 10 år knyttet til ikke-spredning, nedrustning, antiterrorisme og atomsikkerhet, særlig i Russland. Opphugging av atomubåter og sikring av nukleært materiale er blant de områdene som skal prioriteres. Norge ble i 2003 som første land utenfor G8 invitert til å slutte seg til samarbeidet. G8 skal ikke opprette særskilte fond, men regne sammen det de deltakende land yter bilateralt eller gjennom andre fond.

MNEPR-komiteen: Etter undertegningen av MNEPR-avtalen, en multilateral juridisk rammeavtale for bistand til Russland, etablerte de deltakende land en komité for informasjonsutveksling og samordning av prosjektinnsatsen; MNEPR-komiteen. Komiteen skal også drøfte spørsmål vedrørende avtalens virkemåte. De sentrale punktene i MNEPR-avtalen gjelder fritak for skatt, toll og avgifter på bistand og fritak for ansvar i tilfelle av atomuhell under prosjektgjennomføringen. Retten til å kontrollere gjennomføringen av prosjektene og bruken av bistandsmidlene gjennom besøk til prosjektstedene er nedfelt i avtalen. Avtalen er viktig for gjennomføringen av atomsikkerhetsprosjekter innenfor rammene av G8-samarbeidet.