Andre nasjoner
Til forside aktører

Det som særpreger nordområdene er at man har en rekke høyt utviklede land som i stor grad er berørt av de samme utfordringer, krevende klima, vanskelig tilgjengelige naturressurser og miljøutfordringer, som for manges del har sitt utspring i andre områder. Aktivitetsnivået i atomsikkerhetsarbeidet i Russland øker nå sterkt. Storbritannia, Tyskland, Frankrike og Canada har satt av store midler til løsning av Russlands atomproblemer. USA viderefører sitt omfattende program. Landet har etter terroranslagene i USA 11. september 2001, som ledd i kampen mot internasjonal terrorisme, rettet økt oppmerksomhet særlig mot ikke-spredningsaspekter knyttet til usikret atomavfall og våpenrelatert materiale. Andre nasjoner som har tilknytning til arbeidet er Finland, Italia, Japan, Nederland, Sverige og Tyskland.

Norge legger spesiell vekt på nær og tett kontakt med Russland, USA, Canada og EU i spørsmål knyttet til nordområdene. Denne kontakten vil bli intensivert i tiden fremover. Norske myndigheter vil ta initiativ for å institusjonalisere regelmessige og målrettede nordområdekonsultasjoner med sentrale europeiske land samt USA og Canada. EU er nå den dominerende økonomiske og utenrikspolitiske aktør i Europa og både EU som organisasjon og de enkelte medlemsland har brede interesser i nordområdene, økonomisk, ressursmessig, når det gjelder forskning og forsvarsspørsmål.