Norske aktører
Til forside aktører

Sentrale aktører i det norske atomsikkerhetsarbeidet i Nordvest-Russland er:

Utenriksdepartementet: Utenriksdepartementet finansierer det norske arbeidet med handlingsplanen for atomsaker. For å sikre en bred forankring av beslutninger om prioriteringer og tiltak, drøftes aktuelle saker og prosjektsøknader i departementets rådgivende utvalg for atomsaker før departementet fatter beslutning om støtte til enkeltprosjekter. Utvalget består av deltakere fra Forsvarsdepartementet, Helsedepartementet, Miljøverndepartementet, Fiskeridepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Statens strålevern, Institutt for energiteknikk og Forsvarets forskningsinstitutt. (Foto: Utenriksdepartementet)
http://www.odin.dep.no/ud

Miljøverndepartementet: Miljøverndepartementet startet det norsk-russiske bilaterale miljøvernsamarbeidet som ble etablert med Sovjetunionen på slutten av 1980-tallet. Departementet leder Den blandede norsk-russiske miljøvernkommisjonen. Depertementet deltar også i radioaktivitetsgruppen under kommisjonen - ekspertgruppen for undersøkelser av radioaktiv forurensning av nordlige områder.
http://www.odin.dep.no/md

Forsvarsdepartementet: Norsk deltakelse i det forsvarsrelaterte miljøsamarbeidet (AMEC) ledes og koordineres av Forsvarsdepartementet.
http://www.odin.dep.no/fd

Statens strålevern: Fra 2004 har Statens stråleverns fått rolle som fagdirektorat under Utenriksdepartementet i gjennomføringen av handlingsplanen. Strålevernet leder ekspertgruppen for undersøkelser av radioaktiv forurensning i nordlige områder.
http://www.stralevernet.no

Fylkesmannen i Finnmark: De siste årene har Fylkesmannen i Finnmark vært prosjektleder for flere tiltak, blant annet infrastrukturarbeidet i Andrejevabukta, utskifting av strontiumbatterier i fyrlykter og rehabilitering av lageranlegget Murmansk Radon.
http:www.fylkesmann.no/finnmark

Institutt for energiteknikk: Institutt for energiteknikk har ledet prosjekter blant annet i forhold til sikkerheten ved Kola Kjernekraftverk i Nordvest-Russland, samtidig som instituttet har deltatt sterkt i AMEC-samarbeidet.
http://www.ife.no

Forsvarets forskningsinstitutt: Instituttet har prosjektlederansvar for en rekke AMEC-prosjekter.
http://www.ffi.no

Frivillige organisasjoner og stiftelser: Organisasjoner og stiftelser som miljøstiftelsen Bellona, Norges Naturvernforbund, med flere, har gjennom en årrekke blant annet gjort et betydelig arbeid for å spre kunnskap om atomutfordringene i Russland og styrke søsterorganisasjoner på russisk side. Dette arbeidet bidrar til å dekke informasjonsbehovet hos media, befolkningen og det politiske miljø, nasjonalt så vel som internasjonalt.
http://www.bellona.no
http://www.naturvern.no


Andre norske aktører som er/har vært involvert i atomsikkerhetsprosjektene er blant andre: Det norske meterologiske institutt, FAFO, Forsvarets bygningstjeneste, Fridtjof Nansen Institutt, Gaustad Sykehus, Kværner Maritime as, Norges forskningsråd, Norges geotekniske institutt, Norges Landbrukshøgskole/Universitetet for miljø- og biovitenskap, Norsk havforskningsinstitutt, Norsk polarinstitutt, Senter for yrkes- og miljømedisin, SINTEF, Statens forurensningstilsyn, Storvik & Co, Studsvik Scandpower, Telenor International as, Toll- og avgiftsdirektoratet, Universitetet i Oslo. Også andre departementer har vært involvert i ulike prosjekter.