Fjerning av den siste radioaktive fyrlykten i Nordvest-Russland

I denne uka blir arbeidet med å fjerne radioaktive strontiumbatterier (RTGer) fra fyrlykter i Nordvest-Russland avsluttet. Fjerning av disse strontiumbatteriene er et prioritert område under regjeringens atomhandlingsplan. Statssekretær Elisabeth Walaas i UD skal overvære fjerningen av det siste batteriet på øya Vajgatsj tirsdag 1. september. Hun ledsages bl.a. av direktør Ole Harbitz og av Fylkesmannen i Finnmark, Gunnar Kjønnøy.

I det tidligere Sovjetunionen ble det utplassert om lag 1000 RTG-er, de fleste til bruk i fyrlykter og sjømerker. Omlag 2/3 er nå fjernet. Manglende fysisk sikring av kildene gjør dem lett tilgjengelige for uvedkommende. En rekke tyveriforsøk i de senere årene har vist at de radioaktive kildene kan komme på avveier. Ved å fjerne kildene og erstatte dem med solcelleteknologi reduseres faren for forurensning av miljøet og for at de kommer på avveier.

Siden 1998 har Norge, i samråd med russiske myndigheter, finansiert fjerning av radioaktive strontiumbatterier i Nordvest Russland og erstattet dem med miljøvennlig solcelleteknologi. Norge har bistått Russland med å fjerne 180 RTG-er langs kysten av Barentshavet til Karaporten, inkludert vestsiden av Novaja Zemlja. Arbeidet fortsetter nå i de russiske delene av Østersjøen. Prosjektleder på norsk side er Fylkesmannen i Finnmark.

Norske myndigheter gjennomgår risiko- og miljøkonsekvensvurderinger som utarbeides i planleggingsfasen av prosjektet. Strålevernets rolle i denne sammenhengen er å kvalitetssikre disse konsekvensvurderingene. Strålevernet har utarbeidet en rapport som gir en oversikt over risiko- og miljøkonsekvensvurderinger mottatt gjennom det norsk-russiske prosjektet om driftsnedlegging av RTG-er i nordvest-Russland i tidsperioden 2004-2009.