Norsk-russisk kommisjonsmøte i Finnmark

 

Norsk-russisk kommisjonsmøte ble avholdt på Svanhovd i Finnmark onsdag 1. august. I tillegg ble det utført befaringer i de to dagene før møtet, ved ulike russiske anlegg i Nordvest-Russland samt en felles befaring med Storbritannia, ledet av statssekretær Malcolm Wicks. Den norske delegasjonen ble ledet av statssekretær Liv Monica Stubholt.

 

Norsk side ga uttrykk for at vi fortsatt vil ha stort fokus på Andrejevbukta i årene fremover og at det er viktig at arbeidet blir koordinert mellom de ulike bidragsyterne. Det ble også lagt vekt på gode overordnede planer fra russisk side, som sikrer håndtering og samkjøring av prosjektene. Norge holder på å undersøke kaianlegget og forventer å bidra til å ferdigstille den i løpet av 2008, slik at brukt brensel kan skipes ut den veien.

 

Andre store satsninger på norsk side er ubåtopphugging og RTG-utskifting. Problemene med disse er nå i ferd med å bli løst. Et informasjonsprosjekt som Strålevernet, Murmansk administrasjonen og FSUE SevRao står bak, ble også brakt på bane, og ønskes gjennomført så snart som mulig.

 

Russisk part orienterte om fremtidige planer for fortsatt stor satsning på kjernekraft - bygging av to nye reaktorer hvert år. Man ønsker å skifte ut mange av reaktorene med nye og sikrere typer.

Internasjonal fokus ble også diskutert samt behovet for god koordinering mellom bidragsyterne for å unngå overlapp i arbeid.

 

            Lagringsanlegget i Saidabukta. Bildet viser de sju reaktorseksjonene som nå er på plass.
            Foto: Statens strålevern, 30.  juli 2007

 

Befaringer i Russland

 

·          Skipsverft 10, Poliarnij. Ubåt 291 av novemberklasse ligger fortøyd til kai her. Den ble slept i fjor med tungløftefartøy fra Gremikha som en del av AMEC samarbeidet. Ubåten skal hugges opp med finansiering delt 50/50 mellom Norge og Storbritannia

 

·          Skipsverftet NERPA - Norge har finansiert ubåtopphugging av tre Victor-klasse ubåter. Dette skipsverftet forbereder reaktorseksjoner for lagring i Saidabukta. Reaktorseksjonene (når brenselet er tatt ut) transporteres i flytedokk til Saidabukta.

 

·          Saidabukta. Tyskland har bidratt med finansiering til nytt lagringsanlegg for reaktorseksjoner. Reaktorseksjoner som hittil har blitt lagret flytende skal nå settes på land. Til nå er sju reaktorseksjoner satt opp. Det er plass til 120. De skal lagres i 70 år for deretter å bli hugget opp som skrapjern. Det er også planlagt behandlings- og lagringsanlegg for fast radioaktivt avfall i Saidabukta.

 

·          Andrejevbukta – felles norsk-britisk befaring for å se på forholdene. Britene tar seg av det konkrete avfallet (brenselsstavene) mens Norge legger forholdene til rette ved å sikre materialet slik at det blir mulig å arbeide der. I tillegg utbedrer og bygger vi infrastruktur og gjennomfører tiltak for å sikre miljøet i området.