Felles russisk-nordisk atomberedskapsøvelse

Direkte informasjonsutveksling mellom Strålevernet og russiske myndigheter ved hjelp av videolink prøvet for første gang.

Tirsdag og onsdag 6. og 7. september arrangerte russiske myndigheter en nasjonal atomberedskapsøvelse ved Kola kjernekraftverk, hvor Strålevernet og andre nordiske strålevernmyndigheter deltok. For Strålevernet var formålet med øvelsen i første rekke å teste og evaluere varsling og utveksling av informasjon med Russland og med de øvrige nordiske landene i en tidlig fase av en større krisesituasjon.

For første gang ble det øvet på direkte informasjonsutveksling med russiske myndigheter ved hjelp av videolink mellom Strålevernet, SSI (svensk strålevernmyndighet), STUK (finsk strålevernmyndighet) og Rosatom (atomenergimyndigheten i Russland).

Avdelingsdirektør Per Strand i Strålevernet sier at erfaringen fra denne øvelsen viser at den bilaterale varslings- og informasjonsutvekslingsavtalen mellom Russland og Norge er betydelig styrket gjennom et slikt verktøy. For at vi på norsk side skal kunne iverksette nødvendige tiltak til rett tid i en krisesituasjon er vi avhengige av et godt og trygt samarbeid og åpne informasjonslinjer med våre naboland, sier han.

De tre nordiske landene utvekslet og sammenliknet nedfallsprognoser basert på utslippsdata oppgitt fra russiske myndigheter, samt vær- og vindforhold. De nordiske nedfallsprognosene viste samme tendens. Øvelsen viste at de nordiske landene står godt rustet til å utveksle informasjon og samordne sine tiltak i en krisesituasjon.

Under øvelsen hadde Strålevernet en observatør til stede ved Kola kjernekraftverk, som blant annet fikk demonstrert evakuering av et boligkompleks, rensing av personer og kjøretøy, kontrollmålinger samt demonstrasjon av teknisk utstyr som brukes ved håndtering av atomulykker.

 For kart med ”nedfallsprognose” se også http://www.nrpa.no/fpinternet/Tema/bilde_ovelse.htm