Workshop om samarbeid i Nordvest-Russland

Alle donorland som er engasjert i atomsikkerhetsarbeidet i Russland møtes årlig i IAEAs Contact Expert Group (CEG) for å drøfte pågående og fremtidige prosjekter. 27.-28. mai ble det gjennomført en workshop i St. Petersburg. Temaene var regulering og samarbeid mellom tilsynsmyndigheter samt miljøkonsekvenser ved atomanlegget Majak i Syd-Ural. Møtet avspeilet gode relasjoner mellom donorlandene og Russland.

Møtet viste at det er svært mange nasjoner som er aktivt involvert i prosjekter i Nordvest-Russland for å bistå Russland med å bedre forholdene ved atominstallasjoner og avfallslagre og dermed hindre forurensning og spredning av radioaktivt og nukleært materiale. Dette arbeidet ble sterkt intensivert som et resultat av G8 landenes forpliktelser i 2002 om å bidra finansielt. Dette krever en god informasjonsflyt og koordinering for å sikre effektiv utnyttelse av ressursene. På møtet i St. Petersburg var det 60 deltakere fra ni land og to internasjonale organisasjoner.

Fra norsk side ble det holdt en presentasjon av vårt nære samarbeid med ulike tilsynsmyndigheter i Russland. Gjennom et aktivt samarbeid med russiske tilsynsmyndigheter har Norge bidratt til bedre forvaltning på områdene miljøvern, strålevern og atomsikkerhet i Russland. Samarbeidet skal bidra til å ivareta hensynet til helse, miljø og sikkerhet. En vesentlig del av samarbeidet omhandler forståelse for og bidrag til økt sikkerhetskultur, som bygger på risiko og konsekvensvurderinger. Norges innsats på dette området ble fremhevet spesielt. Det var enighet om å styrke dialogen mellom russiske og vestlige tilsynsmyndigheter med fokus på konkrete tiltaksprosjekter, og at de norsk-russiske erfaringene vil være førende for dette arbeidet.

Russisk side hadde presentasjoner om avfallshåndtering ved Majak- anleggene. Det var et fokus på miljøsituasjonen i området og hvilke utfordringer en sto overfor. Workshopen bidro til å få informasjon om miljøkonsekvenser av dagens drift av Majak-anleggene.
Det ble også holdt en presentasjon om Norges erfaringer med risiko- og miljøkonsekvenser av våre prosjekter i Nordvest-Russland under regjeringens handlingsplanen for atomsaker. Presentasjonen tok også for seg viktigheten av risiko- og konsekvensutredninger av aktiviteter i naboland som kan ha grenseoverskridende helse- og miljøvirkninger. Videre ble det tidligere norsk-russiske samarbeidet om risiko- og miljøkonsekvensutredninger ved atomanelgget Majak belyst.

Les mer om CEG på IAEAs nettside.


Fra workshopen i St.Petersburg.