Positive signaler for Handlingsplanen i ny regjeringserklæring

 

Soria Moria-erklæringen som ble offentliggjort 13. oktober griper inn i flere av Handlingsplanen for atomsaker sine definerte fagområder og vektlegger blant annet en aktiv nordområdepolitikk.

 

Lederne i de tre koalisjonspartiene i det rød-grønne alternativet; Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, presenterte 13. oktober sin regjeringserklæring, etter lange forhandlinger på Soria Moria. Her er de viktigste punktene i erklæringen som griper inn i Handlingsplanens virksomhetsområde:

 

Utdrag fra side 6 i Soria Moria erklæringen:

 

Regjeringen vil arbeide etter følgende hovedprioriteringer i utenrikspolitikken:

· Legge opp en helhetlig nordområdestrategi.(…)

 

En aktiv nordområdepolitikk

Regjeringen ser Nordområdene som Norges viktigste strategiske satsingsområde i årene som kommer. Nordområdene har gått fra et sikkerhetspolitisk oppmarsjområde til et energipolitisk kraftsentrum og område for store miljøpolitiske utfordringer, noe som har endret fokuset hos andre stater i regionen. Ivaretakelse av norske økonomiske, miljømessige og sikkerhetspolitiske interesser i nord skal prioriteres høyt og sees i nær sammenheng. Risiko for skipsulykker, utfordringene fra økt petroleumsvirksomhet, konsekvenser av klimaendringer og faren for kjernefysisk forurensing skal møtes offensivt gjennom økt egen beredskap og tettere internasjonalt samarbeid om tiltak som reduserer farene. Regjeringen vil søke internasjonal aksept til norske synspunkter vedrørende Svalbard, fiskerisone, olje- og gassutvinning og god miljøforvaltning. Regjeringen vil styrke folk-til-folk-samarbeidet mellom Norge og Russland, engasjement, informasjon og demokratisk deltakelse i det sivile samfunn blant annet gjennom Barentssamarbeidet.


Regjeringen vil:

· definere nordområdene som Norges strategiske hovedinteresse og styrke nordområdearbeidet gjennom organisatoriske endringer og politisk vektlegging.

· legge fram en "Handlingsplan for forvaltnings- og miljøsamarbeidet” i Nordområdene.

· gjennomføre nordområdedialoger med alle de viktigste statene som har interesser i

nordområdene.

· styrke Forsvarets tilstedeværelse og suverenitetshevdelse i nord, inkludert Forsvarets bidrag

til god beredskap mot miljøkriser og Kystvaktens evne til ressurskontroll og beredskap.

· styrke samarbeidet med Russland, og fortsette arbeidet med å komme til enighet omkring de uavklarte grensespørsmålene.

· fremme økt samarbeid på områdene handel, petroleum, fiskeri, miljøvern, helse, undervisning

og forskning, turisme og mellomfolkelig kontakt.

· styrke Barentssamarbeidet og arbeidet i Arktisk Råd.

· ta initiativ overfor andre kyststater i det nord-atlantiske området for å utvikle miljøstandarder for de felles havområdene. (…)

 

Utdrag fra side 56:

 

Miljøgifter og atomavfall

Miljøgifter brukes fremdeles i mange produkter. Samtidig er vi langt unna å ha ryddet opp etter tidligere tiders forurensninger. (…). Atomavfall fra Nordvest-Russland og atomkraftverket på Kola-halvøya er en miljøtrussel mot folk og natur i Russland og Norge. Norge må derfor øke sin innsats overfor Russland for å få stanset atomkraftverket på Kola og engasjere seg kraftig i oppryddingen etter radioaktivt avfall. Satsing på alternative energikilder til atomkraft og miljøgiftopprydding må være en prioritert oppgave i samarbeidet med Russland.

 

Utdrag fra side 69:

 

Samfunnssikkerhet

Åpne, moderne, teknologiske og demokratiske samfunn er sårbare. Samfunnet er sårbart blant annet fordi bortfall av noen få samfunnsinstallasjoner kan medføre store og uønskede inngrep i våre daglige liv. Samtidig kan ulike aktører og utfordringer true vår felles sikkerhet. Samfunnssikkerhet dreier seg om å ivareta befolkningens trygghet og sikre sentrale samfunnsfunksjoner. Dette inkluderer håndtering og oppfølging av utilsiktede og tilsiktede hendelser mot samfunnsstrukturer og den enkelte borger. Utilsiktede hendelser kan være ras, flom og andre naturkatastrofer, men også større ulykker, branner, eller andre kriser. Tilsiktede hendelser kan være planlagte aksjoner mot norske samfunnsstrukturer eller borgere, eksempelvis terroraksjoner, sabotasje, spionasje, og internasjonal kriminalitet i stort omfang. Vår viktigste oppgave er å forebygge. Dersom hendelser og kriser likevel oppstår, er målsettingen at de skal håndteres raskt og effektivt ved bruk av samfunnets nasjonale ressurser, klare strukturer og ansvarsforhold, klare kommandolinjer mellom sivile og militære aktører og tilstrekkelig kompetanse på alle nivå.

 

Hele regjeringserklæringen finner du her:

 http://www.dna.no/index.gan?id=46452