Tett oppfølging av Andrejevabukta

Tilstanden i Andrejevabukta er i dag dårlig. Norge sa seg i februar villig til å ta et hovedansvar for å finansiere arbeidet med fysisk sikring av området. Norske myndigheter deltar i en internasjonal koordineringsgruppe som sikrer at innsatsen i området er samordnet og koordinert.

Det er nå flere vestlige land som engasjerer seg aktivt for å bistå Russland med opprydding i Andrejevabukta, 50 km fra grensen til Norge. Svært store konsentrasjoner av brukt brensel og radioaktivt avfall fra Nordflåtens atomubåter er lagret under kritikkverdige forhold. Norge har påtatt seg oppgaven å sikre området fysisk for å hindre at materiale kan komme på avveier. I tillegg er vi engasjert i infrastrukturtiltak. Fylkesmannen i Finnmark er prosjektleder for disse prosjektene. Strålevernet er engasjert i grunnundersøkelser på området. Det er også et omfattende samarbeid med russiske tilsynsmyndigheter med ansvar for Andrejevabukta.

Siden desember har det vært tre møter for å koordinere den internasjonale innsatsen i Andrejevabukta. Møtene ledes av Rosatom og deltagere er fra Norge, UK, Sverige, Italia og den europeiske utviklingsbanken EBRD.

Infrastrukturen ved basen i Andrejevabukta har forfalt gjennom mange år og Norge har finansiert infrastrukturtiltak og kartlegging av forurensningen på overflaten i området. Formålet med den norske innsatsen på infrastruktursiden er å legge forholdene til rette slik at oppryddingsarbeidet kan komme i gang.

Mer informasjon om Andrejevabukta