Positivt CEG møte i Ottawa 4. - 5. oktober

 

Alle donorland som er engasjert i atomsikkerhetsarbeidet i Russland møtes årlig i IAEAs Contact Expert Group (CEG) for å drøfte pågående og fremtidige prosjekter. Årets møte avspeilet gode relasjoner mellom donorlandene og Russland, og det er en positiv utvikling i de fleste pågående prosjekter.

 

Møtet viste tydelig at det i dag er svært mange nasjoner som er aktivt involvert i tiltaksprosjekter i Nordvest-Russland for å bistå Russland med å bedre forholdene ved atominstallasjoner og avfallslagre og dermed hindre forurensning og spredning av radioaktivt og nukleært materiale. Dette er primært et resultat av G8 landenes forpliktelser om å bidra finansielt. Foruten Norge er det spesielt USA, Storbritannia, Canada, Tyskland og Sverige som til nå har vært aktive, mens nasjoner som for eksempel Frankrike og Italia nå kommer i gang for fullt. Dette krever en god informasjonsflyt og koordinering for å sikre effektiv utnyttelse av ressursene.

 

Fra norsk side ble det presentert en oversikt over resultater og anbefalinger fra seminaret om sikring av radioaktivt materiale i russiske fyrlykter, som ble avholdt i Oslo i februar d.å. I tillegg til gjennomgang av status på de ulike prosjektene ble det avholdt en rekke bilaterale samtaler under møtet. Fyrlyktprosjektet ble presentert som et godt organisert prosjekt hvor det allerede er oppnådd mye, og Norge hentet ros for sin innsats og for et godt seminar i februar. Det skiftes nå ut 100 enheter årlig, og gjenstår ca. 630. Frankrike og Canada er spesielt interessert i det norske prosjektet og bidrar med økonomiske midler i inneværende år, noe som har medført økt aktivitet på dette området.

 

Norge er nå i forhandlinger med Rosatom om mulighetene for å hugge opp den fjerde atomubåten for norsk finansiering. Italia ønsker også å bidra til ubåtopphugging på Nerpa og er allerede i forhandlinger om dette med verftet og Rosatom. Nederland ønsker også å bidra finansielt til ubåtopphugging.

 

Et annet prosjekt er sikring og behandling av radioaktivt avfall og brukt kjernebrensel ved den tidligere ubåtbasen i Andrejevabukta, 50 km. fra norskegrensen. I dag er Norge, Storbritannia og Sverige aktivt involvert, mens Italia trolig blir involvert fra neste år.  

 

Neste CEG møte avholdes i München i slutten av september 2006. Sverige og Finland er vertskap for seminarer i henholdsvis april og juli.