Nordisk-russisk workshop om beredskap
12-15 juni arrangerte Strålevernet i samarbeid med Statens strålskydsinstitut i Sverige, Strålsäkerhetssentralen i Finland og ROSATOM i Russland en nordisk-russisk workshop om beredskap ved radiologiske og nuklære uhell og ulykker.
I tillegg til arrangørene, deltok representanter for ulike russiske institusjoner. Workshopen fant sted på Strålevernets Beredskapsenhet på Svanhovd i Sør-Varanger i perioden 12-15 juni.

Hovedmålet med workshopen var å utveksle beredskapsrelevant informasjon som et ledd i videreutvikling av prosedyrer for varsling og informasjonsutveksling mellom landene ved uhell og ulykker. Tema som ble berørt var trusler og scenarier, beredskapsordninger og øvelser i regionen, samt internasjonal beredskapsutvikling. De forskjellige institusjonene presenterte blant annet sine oppgaver i beredskapen og ga et overblikk over hvilke institusjoner og organisasjoner som er involvert ved en evt. ulykke. Det ble også orientert om kommende øvelser i Kola-regionen og øvelsessamarbeid ble diskutert. Det er viktig å øve internasjonal informasjonsutveksling også i nasjonale øvelser, og Strålevernet vil derfor blant annet delta i en nasjonal russisk øvelse på Kola kjernekraftverk senere år.

Workshopen var kjennetegnet av en åpen og aktiv dialog, og områder for videre samarbeid ble identifisert. Denne typen aktiviteter er viktig for å etablere bred forståelse for en åpen informasjonsflyt mellom landene ved uhell og ulykker. Kjennskap til personer og organisasjoner kan i seg selv bidra til å forenkle kommunikasjonen i kriser. Workshopen vil blant annet bli fulgt opp med utstrakt øvingssamarbeid og møter om spesialiserte fagområder i tiden som kommer. Det tas sikte på å gjennomføre en oppfølgings-workshop i 2007.


F.v. Eldri Holo, Statens strålevern, Stig Husin,
SSI, Alexander Sokolov, ROSATOM og Olli
Vilkamo, STUK.