Strålevernet deltar på russisk atomøvelse

Det gjennomføres i dag en større atomøvelse på anlegget hvor de russiske atomdrevne isbryterne har sin hjemmehavn i Murmansk. Hensikten med øvelsen er blant annet å øve anleggets krisehåndteringsevne ved en ulykke i forbindelse med håndtering og transport av brukt kjernebrensel. Som en følge av tettere bilateralt samarbeid med russiske atomberedskaps myndigheter er Statens strålevern til stede under øvelsen. I tillegg tester man ut kommunikasjonslinjene mellom Russland og Norge. 

- Det er gledelig at Norge får delta på øvelsen, som så langt har vært vellykket når det gjelder uttesting av kommunikasjonslinjene mellom Russland og Norge. Strålevernet mottok raskt et varsel fra den russiske strålevernmyndigheten i samsvar med den bilaterale varslingsavtalen om tidlig varsling av atomulykker, sier avdelingsdirektør Per Strand i Statens strålevern.

I det bilaterale atomberedskapssamarbeidet som er en del av den norske handlingsplanen for atomsaker, er det et viktig mål å få senket terskelen for rask og hurtig informasjon ved atomhendelser. Gjennom tettere samarbeid etableres praktiske rutiner for varsling og informasjonssamarbeid.

Øvelsen har fått navnet Arctic-2005 exercise.