Russland tilslutter seg forbudet mot dumping av radioaktivt avfall til havs

I 1993 ble det tilføyd en tilleggsprotokoll til Londonkonvensjonen, som omhandler forbud mot dumping av avfall til havs. Tilleggsprotokollen omtaler blant annet spesielt forbud mot dumping til havs av radioaktivt avfall og annen type avfall og trådte i kraft i februar 1994. Russland var den eneste nasjonen som ikke tilsluttet seg tilleggsprotokollens forbud mot dumping av radioaktive stoffer.

Siden den gang har spørsmålet om russisk tilslutning vært tatt opp i en rekke fora som omtaler havmiljø og miljøbeskyttelse mot utslipp av radioaktive stoffer. I årlige møter i Londonkonvensjonen har Norge, sammen med andre nasjoner, gitt uttrykk for sin misnøye med at russisk part ikke har tilsluttet seg forbudet. I den norsk-russiske radioaktivitetsgruppen under Miljøvernkommisjonen har temaet vært diskutett inngående, ikke minst i lys av de felles norsk/russiske miljøtoktene til Kara- og Barentsahavet i 1992-1994 til lokaliteter hvor russisk side hadde gjennomført dumping.