Anlegget Atomflot
Til forside avfall


Atomflot ligger 7 km fra Murmansk sentrum. Isbryterne har sin hjemmehavn her og legger til for service og bytte av brensel. Dette er knutepunktet for transport fra alle atomanleggene på Kolahalvøya. Her lagres brukt brensel fra isbrytere og ubåter før videre transport med tog til Majak. På et ca 200 mål stort område er det anlegg for behandling og lagring av radioaktivt avfall og flere skip som benyttes til transport og lagring av brukt brensel og flytende avfall. Brukt brensel fra ubåtopphugging ved Nerpaverftet,  så vel som fra Andrejevabukta og Gremikabasen må passere Atomflot. Norge finansierer i dag flere prosjekter og flere land har prosjekter eller planlegger aktiviteter i Kolaområdet. Det er derfor meget viktig at det er god sikkerhet ved Atomflot. Uhell kan få konsekvenser for mennesker og miljø, og nukleært eller radioaktivt materiale på avveier kan få store konsekvenser i hender på terrorister.


Stråleverninfo 04-2004: Bedret fysisk sikring av isbrytere i Murmansk
StrålevernInfo 09-2001: Anlegg for rensing av flytende radioaktivt avfall i Murmansk, Russland – nå i aktiv prøvefase

Havnen som er Atomflots område er hjemmebasen for Russlands 8 sivile reaktordrevne fartøyer, 7 atomisbrytere samt et lastefartøy (Sevmorput). Murmansk Shipping Company har driftsansvaret for skipene. De har også flere fartøyer som brukes for transport og lagring av kjernebrensel, blant andre Imandra, Lotta og Lepse.

Fartøyet Imandra benyttes til lagring av fersk og brukt kjernebrensel. Dette er ved skifting av kjernebrensel i reaktorene på isbryterne. Skipet benyttes også i forbindelse med transport av annet brukt brensel, for eksempel transport fra Nerpa-verftet av brensel fra ubåtsopphugging.

Lotta er lager for brukt brensel og benyttes til transport. I tillegg foregår omlasting av brukt brensel foregår om bord på Lotta, det vil si at brenslet pakkes om i transport og lagringskonteinere. Deretter plasseres konteiner på tog for transport til Mayak, eller på AMEC platting (pad) for mellomlagring. Gjennom ”Arctic Military Environmental Cooperation” (AMEC) har Norge i tillegg finansiert en plattform på Atomflot der konteinere med brukt brensel vil bli lagret.

Lagringsfartøyet Lepse benyttes kun til lagring av brensel, og er ikke i aktiv drift. Lepse inneholder brensel som er ødelagt og derfor vanskelig å ta ut. Et internasjonalt prosjekt, som startet i 1995, jobber med å finne løsning slik at brenslet kan tas ut og lagres på andre måter, sannsynligvis i konteinere.

I dag kan Murmansk Shipping Company/Atomflot kun sende brensel til Majak som kan reprosesseres. Annet brensel må de lagre, dette gjøres per i dag på Lotta og Lepse. Storbritannia vil finansiere bygging av et lager for brukt kjernebrensel, slik at brensel som i dag er lagret på Lotta kan tas ut og lagres forsvarlig på land.

Norge har sammen med Sverige og Storbritannia finansiert prosjekter for å oppgradere sikkerheten på isbryterne Yamal, Arktika, Sovjetski Sojous samt Sevmorput. Alarmsystem, overvåking og adgangskontroller er nå betydelig forbedret. Sikkerheten er dessuten forbedret gjennom tiltak som nye forsterkede dører, nye elektroniske låsesystemer, med mer.