Radioaktivt avfall og brukt kjernebrensel
Til forsiden

Opphoping av radioaktivt avfall og brukt kjernebrensel er et betydelig problem i Nordvest-Russland. Eksisterende lagerkapasitet er på det nærmeste fullt utnyttet. En hovedoppgave for russerne er å få bygget sikre lagre og deponier for alle typer radioaktivt avfall fra sivile og militære kilder. En del av avfallet stammer fra drift og vedlikehold av atomisbryterflåtens fartøyer og Kola kjernekraftverk, men mye kommer også fra utrangerte atomubåter. Hovedmålet for norsk innsats på dette området er å bidra til en kontinuerlig prosess for sikker håndtering, transport, lagring og deponering av brukt kjernebrensel og radioaktivt avfall etter internasjonalt anerkjente prinsipper. (Foto: SevRao)


Andrejevabukta

Majak Produksjonsassosiasjon (PA) 

Atomanlegget ved Krasnojarsk (KMCIC)

Anlegget Atomflot

Dumpet radioaktivt avfall