Dumpet radioaktivt avfall
Til forside avfall

Betydelige mengder radioaktivt avfall ble over flere år dumpet i nordlige havområder av Sovjetunionen. Andre mulige kilder til radioaktiv forurensning i dette området er lekkasjer og utslipp fra atomanlegg ved elvene Jenisej og Ob og fra baser og lagre for radioaktivt avfall i Murmansk og Arkhangelsk fylker. Norsk arbeid på dette området går ut på å kartlegge de eksisterende forholdene, vurdere risikoen for fremtidig påvirkning av mennesker og miljø og utarbeide et grunnlag for overvåkning av utviklingen særlig i de nordlige havområder. De fleste prosjekter under dette området koordineres av den Norsk-russiske ekspertgruppen for undersøkelser av radioaktiv forurensning i de nordlige områder. Ekspertgruppen ble opprettet i 1992 under Den blandete norsk-russiske miljøvernkommisjonen. Statens strålevern leder ekspertgruppen fra norsk side. Tsjernobyl-ulykken i 1986 resulterte i betydelig radioaktivt nedfall i mange land i Europa. Mest omfattende nedfall var det i nærområdene til verket i Ukraina, Hviterussland og Russland.


Dumping av radioaktivt avfall i Barents- og Karahavet
Flytende radioaktivt avfall, skip med radioaktivt avfall og containere med brukt kjernebrensel og reaktorer har blitt dumpet i Barents- og Karahavet. I 1992-94 ble det gjennomført tre norsk-russiske tokt til disse farvannene for prøvetaking. Resultatene viser ikke tegn til spredning av radioaktivitet til vannmassene. Sluttrapporten ble presentert for Den blandete norsk-russiske miljøvernkommisjonen i 1996 og er et viktig innspill i det internasjonale arbeidet. Strålevernet samarbeidet med Norges landbrukshøgskole, Institutt for Energiteknikk, Havforskningsinstituttet, Miljøkomitéen i Russland, Roshydromet, Nordflåten, Typhoon foruten EU-kommisjonen og The International Atomic Energy Agency (IAEA). Toktresultatene er bl.a. brukt i en vurdering av mulige effekter på helse og miljø fra dumpet avfall i Barents- og Karahavet og eventuelle tiltak, gjort som en del av The International Arctic Seas Assessment Programme (IASAP). Programmet startet i 1993 og ble ledet av IAEA. Sluttrapport forelå i 1999.