Leningrad kjernekraftverk
Til forside kjernekraftverk

Leningrad kjernekraftverk ligger ved Sosnovyy Bor, 70 km fra St. Petersburg. De norske bistandsprosjektene ved Leningrad kjernekraftverk startet opp i 1999. Norge har siden da bidratt med 13 millioner kroner til sikkerhetsoppgraderinger ved kraftverket. Norsk bistand til Leningrad kjernekraftverk har, med unntak av to mindre prosjekter på tilstandskontroll, vært konsentrert om bistand til trening og opplæring av personell som utfører sikkerhetsmessig kritiske operasjoner. Utgangspunktet for denne bistanden har vært at man fra norsk side har ønsket at kjernekraftverket skal drives med størst mulig grad av sikkerhet  frem mot stengning.


Sikkerhetsforbedringene ved kraftverket
Reaktorene ved Leningrad kjernekraftverk har gjennomgått omfattende sikkerhetsmessige oppgraderinger gjennom det siste tiåret. Et viktig fokus har vært å overkomme de negative egenskaper ved RBMK reaktotypen.  

Info12_2002: Bedret sikkerhet ved kjernekraftverk i våre nærområder
Rapport_3-2002: The Norwegian Assistance programme for increased reactor safety in Eastern Europe
Info 3-2004: Oppgradert alarmsystem ved kjernekraftverkene på Kola og ved St-. Petersburg

Atomreaktorene
Leningrad kjernekraftverk består av fire reaktorer av typen RBMK. Dette er grafittmodererte reaktorer av samme reaktortype som de nå avstengte reaktorene ved Tsjernobyl kjernekraftverk. RBMK reaktorer kjennetegnes ved at de kan anvende uranbrensel med lav anrikning, en brenselstype som er billig og framstille. Samtidig tillater reaktortypen bytte av brensel under drift, noe som blant annet vil være gunstig for framstilling av plutonium for atomvåpenformål.

Tsjernobylulykken i 1986 satte fokus på uheldige egenskaper ved RBMK reaktorer, og da spesielt at effekten til RBMK, i motsetning til de fleste andre reaktorer, øker om kjølevannet forsvinner. Andre negative egenskaper er at reaktorkjernen inneholder store mengder brennbar grafitt og mangelfulle utslippsbarrierer.   

De fire reaktorene:
Reaktor 1: Type RBMK (1.generasjon): Konstuksjon start: 1970. Satt i drift: 1973
Reaktor 2: Type RBMK (1.generasjon): Konstruksjon start 1970. Satt i drift 1975
Reaktor 3: Type RBMK (2.generasjon):  Konstruksjon start 1973. Satt i drift 1979
Reaktor 4: Type RBMK (2.generasjon):: Konstruksjon start 1975. Satt i drift 1981