Norges samarbeid med russiske myndigheter
Til forsiden

Norske myndigheters samarbeid med russiske myndigheter har stått sentralt i atomsikkerhetsarbeidet i Russland. Norge vil i det videre arbeid prioritere samarbeidet med russiske tilsyns- og forvaltningsmyndigheter høyt. Dette vil være et viktig bidrag til at det utvikles en bærekraftig russisk forvaltning på dette feltet, noe som også vektlegges fra russisk side. Økt fokus på beredskap, overvåkning og kompetanseutvikling må inngå som en naturlig del av dette.


 


 

Fremveksten av det bilaterale samarbeidet

Atomsikkerhetssamarbeidet med Russland springer ut av det bilaterale miljøvernsamarbeidet mellom de to land. En ekspertgruppe under Den blandede norsk-russiske miljøvernkommisjonen ble etablert i 1992 for å undersøke påstandene om at det var dumpet radioaktivt avfall i Barents- og Karahavet. Ekspertgruppen har siden vært sentral i undersøkelser og utredninger om radioaktiv forurensning og i utviklingen av myndighetssamarbeidet i nord.

De omfattende politiske endringene i det tidligere Sovjetunionen gjorde det mulig allerede i 1992 å etablere et bilateralt samarbeid mellom Norge og Russland innen kjernekraftsikkerhet i nordområdene. På initiativ fra den daværende norske regjering, etablerte Norge et omfattende program for å bedre sikkerheten mot ulykker fra Kola kjernekraftverk. Norge og Russland inngikk i 1993 en bilateral avtale om tidlig varsling ved atomulykker og informasjonsutveksling om atominstallasjoner.

 

En bilateral avtale om samarbeid om atomsikkerhetstiltak ble undertegnet mellom det daværende Minatom og det norske utenriksdepartementet i 1998. Avtalen la rammene for samarbeidet med Russland om atomsikkerhet og atomopprydding, regulerte juridiske forhold og etablerte en norsk-russisk kommisjon som skal treffe tiltak for effektiv gjennomføring av samarbeidet. Avtalen regulerer også retten til kontroll med at teknisk bistand benyttes som avtalt. I mai 2003 utløp avtalen, og det forhandles om en ny oppdatert avtale. Fra norsk side ledes kommisjonen av Utenriksdepartementet og fra russisk side av Det føderale atomenergibyrået. Kommisjonen gjennomgår status for konkrete prosjekter og for samarbeidet generelt. Fra norsk side har møtene også blitt benyttet til å reise saker som stengning av kjernekraftverket på Kola, reprosessering av brukt brensel ved Majak-anlegget og russisk tilslutning til Londonkonvensjonen om forbud mot dumping av radioaktivt avfall.

 

Styrking av myndighetssamarbeidet

Atomsikkerhetssamarbeidet med Russland bringer sammen ansvarlige myndigheter i Russland og de vestlige aktører. Dette er viktig i arbeidet med å bistå Russland i videreutviklingen av uavhengige og høyt kvalifiserte tilsyns- og forvaltningsmyndigheter. Samtidig er det viktig at russiske myndigheter er godt forberedt til å utføre tilsyn og kontroll av oppryddingsprosessen støttet av internasjonal bistand. Statens stråleverns samarbeid med russiske tilsynsmyndigheter har vist at regelverket kan og ofte må forbedres. Det russiske atomenergiministeriet har derfor ønsket at samarbeidet med Strålevernet bygges ut med sikte på en styrking av de russiske atomtilsynenes rolle i forvaltningen. En styrking av russiske tilsynsmyndigheter vil være av stor betydning. Erfaringer fra vestlige land viser at en sterk og uavhengig tilsynsmyndighet spiller en viktig rolle i å sikre at konkrete tiltaksprosjekter gjennomføres på en miljø- og sikkerhetsmessig god måte. Tilsynsmyndighetenes stilling er også avgjørende for å sikre en bærekraftig forvaltning av atomvirksomheten, og at behovet for vestlig bistand på sikt bortfaller.

Det er et pågående myndighetssamarbeid hvor Norge assisterer Russland i å avklare myndighetsforhold og videreutvikle lovgivning innen strålevern, kjernesikkerhet og miljøvern. Det er innledet et omfattende samarbeid med ulike kontroll- og tilsynsmyndigheter i Russland. Disse inkluderer blant andre Gosatomnadzor (før GAN, nå det føderale tekniske-, atom- og miljøtilsynet), Helseministeriet (Medbioekstrem), Atomministeriet (tidligere Minatom, nå Føderalt Direktorat  for Atomenergi), Naturressursministeriet og Forsvarsministeriet (avdeling for strålevern).

 

Beredskap
Den bilaterale avtalen mellom Norge og Russland fra 1993 om tidlig varsling ved atomulykker og informasjonsutveksling om atominstallasjoner har senere dannet grunnlaget for det praktiske beredsskapssamarbeidet mellom de to land. Avtalen er forankret i det Internasjonale atomenergibyråets (IAEA) konvensjon om tidlig varsling. Det er fokus på at avtalen skal fungere på en best mulig måte. I dette arbeidet forutsettes et kontinuerlig samarbeid om praktiske rutiner for varsling, terskel for varsling, øvelsessamarbeid og informasjonsutveksling. Det er etablert tettere kontakter mellom Statens strålevern og det føderale atomenergibyrået, som er de ansvarlige partene i avtalen, for å styrke gjennomføringen av avtalen i praksis
. I oktober 2003 skrev Norge og Russland under en intensjonsavtale med tanke på å ytterligere senke terskelen for varsling av atom- og strålingshendelser mellom landene. Det arbeides nå aktivt for å få satt denne intensjonsavtalen ut i praksis, og slik få en bedre beredskap i forhold til utfordringene på atomsiden. Norge deltar også aktivt i et felles nordisk atomberedskapssamarbeid ovenfor Russland, med sikte på implementering av internasjonale beredskapsstandarder.

 

Norge legger vekt på å vedlikeholde og utvikle atomberedskapen i tråd med intensjonene i Stortingsmelding nr. 17 (2001-2002) "Samfunnssikkerhet. Veien til et mindre sårbart samfunn" og Stortingsmelding nr. 39 (2003-2004) "Samfunnssikkerhet og sivilt-militært samarbeid".

Konkrete eksempler på tiltak i forhold til beredskapssamarbeidet med Russland:
- Etablering av sikre varslingssystemer ved alle typer ulykker, med en lavere terskel for varsling enn i dag
- Informasjonsutveksling om kilder, målemetoder, beslutningsstøtte og liknende, med tanke på fremtidige muligheter for assistanse.
- Standardisering av myndighetenes krav til beredskap.

StrålevernInfo 14:2003: Russland og Norge senkar terskelen for varsling ved atomulykker