Handlingsplanen for atomsaker

Til forsiden


 Regjeringens handlingsplan for atomvirksomhet og miljø i nordområdene, kjent som atomhandlingsplanen, er norske myndigheters viktigste styrings redskap i atomsikkerhetssamarbeidet med Russland.


 

De norskfinansierte tiltakene under handlingsplanen er mangfoldige og varierer i struktur og oppbygging. De har også endret karakter, fra et bilateralt assistanseprosjekt til samarbeidsprosjekter i partnerskap,
ettersom Russlands økonomiske situasjon de senere årene er blitt betraktelig forbedret. Samtidig har aktivitetene blitt multilaterale, som en følge av at andre vestlige aktører har engasjert seg sterkt i arbeidet med å bedre atomsikkerheten i Nordvest- Russland. Dette har gitt muligheter for å sette inn større ressurser, samtidig som det stiller store krav til internasjonal koordinering.

 

Per januar 2009 har Norge bevilget i overkant av 1,4 milliarder kroner til atomsikkerhetsarbeidet i Nordvest- Russland. Hensikten er å redusere risikoen for ulykker ved russiske kjernekraftverk i våre nærområder og til å sikre håndtering og lagring av radioaktivt materiale og brukt kjernebrensel. For perioden 2006-2008 ble det bevilget 305 millioner kroner til nye tiltak. En viktig del av kvalitetssikringen av prosjekter under handlingsplanen er å få gjennomført risiko- og konsekvensvurderinger i planleggingsfasen. Dette gjør at det kan gjennomføres tiltak med minst mulig risiko. Disse prosessene bidrar også til å styrke kontakten og samarbeidet mellom norske, russiske og andre lands faglige og regulerende myndigheter.

Bakgrunn
Konsentrasjonen av atominstallasjoner og opphopning av radioaktivt avfall og brukt kjernebrensel i Nordvest-Russland representerer en potensiell fare for radioaktiv forurensning. Hendelser med disse kildene kan berøre interesser også utenfor Russlands grenser. En alvorlig ulykke ved atomkraftverket på Kola vil kunne gi alvorlige helse skader og langvarige konsekvenser i nær områdene. Ulykker eller lekkasje fra andre typer installasjoner eller lageranlegg kan også gi alvorlige skader nær det enkelte
anlegg og forurense det ytre miljø. Erfaringer har vist at mistanker og rykter om radioaktiv forurensning vil kunne påføre norske økonomiske interesser betydelig skade. Håndtering av radioaktivt materiale innebærer også en risiko for at sterkt radioaktivt eller spaltbart materiale kan komme på avveier.

Stortingsmelding nr. 34 (1993-94) ”Atom virksomhet og kjemiske våpen i våre nordlige nærområder” ga en god oversikt over risikoer forbundet med atomvirksom heten i nord. Under behandlingen av meldingen anbefalte Stortinget at regjeringen
laget en handlingsplan med konkrete tiltak for oppfølging. Handlings planen ble iverksatt i 1995 og revidert både i 1997, i 2005 og i 2008.

Regjeringens atomhandlingsplan fremhever at atomsikkerhetssamarbeidet med Russland må være av en langsiktig karakter. Den skal bidra til å redusere risikoen for ulykker og forurensning fra atom installasjoner i Nordvest-Russland og hindre at radioaktivt og spaltbart materiale kommer på avveier. Samarbeidet skal også bidra til å styrke russiske forvaltnings- og tilsynsmyndigheter på områdene atom sikkerhet, strålevern, beredskap og miljøovervåking.


(
Foto: Ragnar Våga Pedersen, Svanhovd miljøsenter)

 


 
Informasjon fra Utenriksdepartementet:
  Atomsikkerhetssamarbeidet med Russland