Fjerning og avfallsbehandling av radioaktive kilder i fyrlykter (RITEG)
Til forsiden

På øde steder langs den russiske arktiske kystlinjen står det hundretalls fyrlykter med strontiumbatterier (RITEG) og disse kildene utgjør en lokal forurensningsfare. Manglende fysisk sikring av kildene gjør dem lett tilgjengelige for uvedkommende og befolkningen generelt. En rekke tyveriforsøk i de senere årene har vist at disse radioaktive kildene også kan være tilgjengelig for terrorister som ønsker å bruke dem. Ved å fjerne disse kildene og erstatte dem med solcelleteknologi kommer kilden under myndighetskontroll i Majak og faren for at den skal komme på avveier reduseres. Samtidig reduseres faren for forurensning til havmiljøet.
 


StrålevernInfo 4:2005: "Environmental Impact Assessment of decommissioning radioisotope thermoelectric generators (RTGs) in Northwest Russia"

StrålevernRapport 4:2005:"Assessment of environmental, health and safety consequences of decomissioning radioisotopic thermal generators in NW Russia"

StrålevernInfo 18:2004: "Utskifting av strontiumbatterier på Kolahalvøya"

Så langt er det totale antallet RITEGer fjernet fra Murmansk fylke med norsk finansiering under ledelse av Fylkesmannen i Finnmark 65, mens solcellepanel var installert på 37 fyrlykter. Så langt har Norge vært alene om å bistå russerne på dette området i Nordvest-Russland. I starten av arbeidet med RITEGene var det uklare ansvarsforhold fra russisk side. Norske myndigheter legger stor vekt på en trygg utskifting av RITEGene. Statens stålevern fikk derfor våren 2004 gjennomført en miljøkonsekvensvurdering av utskiftningen og avfallslagringen av de radioaktive kildene. Miljøkonsekvensvurderingen tilsier at fjerning av kildene gir et positiv resultat for helse, miljø og sikkerhet. I 2005 er det planlagt å fjerne 31radioaktive kilder. Strålevernet vurderer det slik at det største potensialet for ulykker er under helikoptertransport av RITEGene, men sett i forhold til risikoen ved ikke å fjerne kildene kan denne risikoen aksepteres. Strålevernet ønsker likevel ytterligere informasjon fra russiske myndigheter. På bakgrunn av miljøkonsekvensvurderingen er det ikke funnet grunnlag for å anbefale stans i den videre finansieringen av arbeidet med utskiftning av RITEGene.

I tillegg til prosjektet for å erstatte RITEGer med solcellepanel, finansierer Utenriksdepartementet avfallsdeponeringen av de fjernede RITEGene. Begge prosjektene involverer den felles norsk-russiske ekspertgruppen for undersøkelse av radioaktiv forurensning i de nordlige områder, og ledes av Fylkesmannen i Finnmark.

Et langsiktig mål vil være å fjerne alle strontiumbatteriene i russiske fyrlykter i Norges nærområder. Med en takt der det fjernes 20 RITEGer per år vil det ta rundt 8 år før målet om å fjerne alle vil være nådd. I februar 2005 undertegnet Utenriksdepartementet en intensjonsavtale med Rosatom om å fjerne alle gjenværende RITEGer i Murmansk, Arkhangelsk og Nenets. I februar 2005 arrangerte Utenriksdepartementet, i samarbeid med Statens strålevern og FYlkesmannen i Finnmark, en internasjonal CEG-workshop om fjerning av RITEGer, der 80 deltakere fra 11 nasjoner deltok. Det er nå stor internasjonal interesse for å bidra til å fjerne disse strontiumkildene i Russland, og et av resultatene fra workshopen er å ta initiativ for å etablere en internasjonal koordineringsgruppe på dette feltet.

Fakta om RITEG (eng. RTG)
Det finnes et betydelig antall radioaktive kilder i Russland og i de tidligere Sovjetrepublikker som har vært benyttet til ulike formål, herunder medisin, industri, forskning og jordbruk. Mange er mangelfullt sikret og representerer en fare for miljø og sikkerhet. Fyrlyktene er drevet av radioisotopiske termoelektriske generatorer (RITEG`er). Generatorene består av radioaktive strontium-90-kilder, som produserer varme og som driver en generator. Denne produserer elektrisitet som driver lampen i fyrlykten. RITEGer blir også brukt som strømkilder i radiofyr og værstasjoner og spenner over store geografiske områder i Russland og andre tidligere Sovjetstater. I områdene Murmansk, Arkhangelsk og Nenets er det 168 RITEGer på 128 fyrlykter. De RITEG-drevne fyrlyktene på Kolahalvøya eies og drives av Mintrans eller Nordflåten.